Voorwaarden Queen of Nails

29 auguatus 2020

Algemene Leveringsvoorwaarden en Betalingscondities

Queen of Nails webshop, gevestigd te Leidschendam

ingeschreven bij de K.v.K. te Den haag onder nummer 72225394

Queen of Nails webshop hierna ook te noemen QON1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle verkopen via de website www.queenofnails, alle overeenkomsten c.q. diensten die QON aanbiedt c.q. levert.

2. QON is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 7 dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle genoemde punten van 1.1 van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Aanbiedingen

1. Het doen van aanbiedingen door QON is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.

2. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief verzendkosten. Onder voorbehoud van drukfouten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.

3. QON behoudt zich ten allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen. De foto’s kunnen soms afwijken van het product.

4. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is QON gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

4. Levering en transport

1. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen worden binnen 14 werkdagen na betaling aan u opgestuurd. Met uitzondering van feestdagen.

2. Indien de capaciteit van QON op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is QON bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

3. Producten welke niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nagezonden, maar dienen opnieuw besteld te worden.

4. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.

5. Kleine bestellingen die door de brievenbus passen kunnen per brievenbuspost verzonden worden op risico van de koper.

6. Bij de verzendopties kunt u kiezen uit: 1. Verzenden mey PostNL 2. Verzenden met DPD. 3. Aangetekend versturen incl. verzekering. Levering geschiedt uitsluitend na betaling vooraf.

5. Garantie

1. Elektrische apparaten geleverd door QON die binnen zes maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan QON mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoopbon/factuur is overlegd. QON behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Indien de reparatie onder de garantie valt, staat QON in voor reparatiekosten. Garantie vervalt indien het apparaat niet op de juiste manier is schoongemaakt of gebruikt. Val-, water schade etc. worden niet vergoed. Indien het niet gerepareerd kan worden zal de directie van QON de overige mogelijkheden bekijken.

6. Klachten

1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij QON te melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd.

2. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen 14 dagen na ontvangst.

3. Met het verstrijken van de hierboven vernoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door QON in behandeling genomen.

4. Indien de klant een klacht heeft over een een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan QON. QON moet de klager binnen 14 werkdagen adequaat antwoord geven. Voor producten zal worden gekeken naar een oplossing.

7. Retourzendingen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u een email te sturen naar info@queenofnails.nl en kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren naar: Queen of Nails, Dillenburgsingel 11, 2263 HV Leidschendam.

Producten van cosmetische aard en vloeistoffen kunnen alleen worden geretourneerd indien de verpakking ongeopend is of het product nog dicht geseald is i.v.m. hygiënische en gezondheidsredenen.

Als er sprake is van een fabricage fout of incompleetheid dan zal QON binnen een termijn van 30 werkdagen alles in het werk stellen het product om te ruilen of te vervangen.

In geval van een herroeping van de totale verzending ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij de retourzending hebben ontvangen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 20,00 zullen bedragen.

8. Betaling, kosten, rente en buitengerechtelijke kosten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van producten uitsluitend tegen overboeking, Ideal.

2. Wederpartij is een kredietvergoeding verschuldigd van 3 % van het openstaande bedrag en de wettelijke rente zodra een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaald is.

3. Rente wordt verschuldigd over het totaal van de nog verschuldigde kosten vanaf de dag waarop u in gebreke komt te verkeren. Indien u in gebreke blijft zal de vordering ter zake het verschuldigde bedrag en de verschuldigde rente uit handen worden gegeven aan een deurwaarder.

4. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke QON maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.

5. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Indien QON niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt, hoeft zij geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten.

6. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van QON is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

7. Als de betaling uit blijft ontvangt u eenmalig een herinnering. Hierna volgt een aanmaning met €25,- administratie kosten e.d.

8. Indien het tot een deurwaardersbureau of rechtszaak komt behoudt de directie van QON zich het recht voor om u uit te sluiten voor deelname van de opleiding.

9. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle producten blijven eigendom van QON, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan QON verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

10. Autorisatie

1. Het is de wederpartij niet toegestaan opleidingen te geven in of met de producten en systemen die QON op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van QON.

11. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. QON aanvaart geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. het van leveren van producten van overgevoeligheidsreacties schade en / of letsel, van welke aard ook.

2. QON is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

3. QON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorradig zijn van producten. Mochten producten niet voorradig zijn dan zal QON de koper hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.

5. QON is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

12. Overmacht en ontbinding

1. Onder overmacht aan de zijde van QON wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, ziekte van eigenaar QON, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan QON van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van QON, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van QON die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

2. Mocht QON als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.

3. In geval van overmacht heeft QON het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.

4. Ontbinding door QON is mogelijk indien QON: A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, B. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld, C. overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft QON door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke c.q. mondelinge verklaring te ontbinden. Zonder recht op vergoeding van het reeds nog niet geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

5. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van QON afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.

13. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is wederpartij verboden om (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders, lesmateriaal, reclamemateriaal of nieuwsbrieven etc. te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QON. Evenmin is het niet toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van QON te vermenigvuldigen.

2. Het copyright op aangebrachte nail art motieven / kunstnagels / make-up en foto’s berust bij QON. Indien de cursist / klant de aangebrachte nail art / kunstnagels / make-up of foto’s laat fotograferen of gebruiken voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan QON. QON mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, met dien verstande dat QON zich het recht voorbehoudt zich te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Als QON zich schriftelijk op dit beding beroept, zal zij de wederpartij gedurende tenminste één maand in de gelegenheid stellen om QON schriftelijk te laten weten dat zij voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest, welke keuze alsdan door QON zal worden gerespecteerd.

Uw privacy is voor Queen of Nails van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.queenofnails.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of u wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Queen of Nails.

Afhandeling bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan de bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcard maatschappij.

Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de service van onze verwerker Hostnet. Hostnet zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde -SSL-verbinding.

Betaling van de rekening

Uw rekening dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Dit is een wettelijk termijn gehanteerd door de overheid. Indien u niet betaalt binnen de gestelde termijn ontvangt u nog éénmaal een herinnering. Indien u deze ook niet betaald gaat u automatisch door naar een deurwaarderskantoor. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

per e-mail

via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeld link. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

Het laten corrigeren van fouten

Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

Intrekken van toestemming

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Queen of Nails

Dillenburgsingel 11

2263 HV  Leidschendam

info@queenofnails.nl

Telefoon nummer 0613540610